Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Value&Risk Management B. V. (VRM) te Bergen NH
ingeschreven onder KvK-nummer 51330873
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar

 1. Onderstaande bepalingen gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten van VRM. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd door VRM.
  Wederpartij doet afstand van de toepasselijkheid van eigen inkoop- of andere voorwaarden.

 2. Alle aanbiedingen van VRM zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn van aanvaarding is gesteld. Slechts door schriftelijke aanvaarding van opdracht, ondertekening van een onderhandse dan wel notariële acte, dan wel door feitelijke uitvoering bindt VRM zich jegens haar wederpartij en komt een overeenkomst tot stand.

  VRM gaat ervan uit dat degene die de wederpartij vertegenwoordigt, daartoe volledig bevoegd en bekwaam is en wijzigingen hierin zijn slechts dan bindend voor VRM indien VRM daarvan schriftelijk in kennis is gesteld, ook al zou inschrijving daarvan in de daartoe bestemde registers hebben plaatsgevonden.

 3. Alle facturen zullen door de wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening, compensaties of opschorting uit welke hoofde dan ook. Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is zij van rechtswege in verzuim en zal de wederpartij, zonder dat enige ingebreke stelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over een termijn dat de wederpartij in gebreke was.

  Bij niet tijdige betaling kan de wederpartij tevens worden verplicht om aan VRM gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te betalen.
  Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 350,-- , onverminderd de verplichting de geleden schade te vergoeden.

  Indien de wederpartij bezwaren heeft tegen de hoogte dan wel de samenstelling van een factuur dan wel tegen de aard of kwaliteit van het geleverde is zij, onverminderd haar betalingsverplichtingen, verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd kenbaar te maken zulks binnen 8 dagen na de factuurdatum respectievelijk binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgehad.
  Na deze termijn worden de inhoud van de factuur dan wel het geleverde als aanvaard en goedgekeurd beschouwd.

  Fouten of onduidelijkheden in de offertes, catalogi, brochures of bevestigingen leiden niet tot gebondenheid dan wel tot aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende prijsverschillen of schade.

 4. Indien de wederpartij enigerlei verplichting niet nakomt en/of VRM twijfels heeft over de nakoming van de verplichtingen, is VRM gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en/of de uitvoering van de overeenkomst te staken dan wel op te schorten en heeft VRM het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden waarna de wederpartij verplicht is de geleden en/of te lijden schade, waaronder het gederfde voordeel, te vergoeden.

 5. Alle industriële- en intellectuele- rechten welke zijn verbonden aan het geleverde zijn en blijven eigendom van VRM voor zover er schriftelijk geen andersluidende afspraken zijn gemaakt.
  Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, wordt VRM voor de maker van het geleverde gehouden en is VRM degene onder wiens leiding en toezicht het geleverde tot stand is gebracht.
  Enigerlei actie tot bescherming van werkstukken, voortbrengselen dan wel andere zaken welke onderwerp van bescherming kunnen zijn, zullen worden ingesteld door/of namens VRM. De wederpartij verleent daartoe haar volmacht en zal daartoe alle medewerking verlenen.

 6. Het is de wederpartij niet toegestaan om rechten en verplichtingen voortkomend uit een met VRM aangegane overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 7. Het is VRM toegestaan bij de uitvoering van haar werkzaamheden diensten van derden, geheel naar eigen keuze, aan te wenden.

 8. VRM is niet aansprakelijk voor schade , waaronder begrepen bedrijfsschade, behoudens in de gevallen dat er sprake is van opzet of grove schuld.

  De wederpartij vrijwaart VRM voor aansprakelijkheid als bedoeld in de eerste alinea van dit artikel.
  Indien VRM op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn zal de aansprakelijkheid nooit de hoogte van het netto factuurbedrag te boven gaan; indien het netto factuurbedrag betrekking heeft op een periode langer dan twee voorafgaand aan het moment dat VRM aansprakelijk gesteld wordt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot deze periode van maximaal twee maanden. Bovendien is de aansprakelijkheid beperkt tot directe bedrijfsschade.


 9. De partijen zijn over en weer tot geheimhouding verplicht van al hetgeen zij uit hoofde van hun betrekkingen te weten komen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of behoren te kennen.

 10. De wederpartij is gehouden VRM enigerlei informatie te verstrekken welke direct dan wel indirect van belang is of kan zijn in verband met de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en/of een mogelijkerwijze tussen partijen tot stand te komen rechtsverhouding.
 11. De rechtsverhouding tussen VRM en haar wederpartij wordt beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
***********