Integraal Risicomanagement

Basiscondities
Value & Risk Management handelt vanuit het belang van een juiste ‘cultuur’. Dat wil zeggen dat er in de organisatie een pro-actieve, open, toegankelijke en positief nieuwsgierige attitude en gedrag aanwezig zijn. Immers anders dreigen risico- en compliance rapportages een dode letter te worden, of kan door (gebrek aan) wisselwerking tussen experts en de top essentiële informatie – en ook kansen! - verloren gaan.

 

Open cultuur
Daarnaast zijn een dergelijke cultuur en gedrag van belang om omstandigheden adequaat te kunnen handlen welke niet a priori voorzien zijn in rapportages en modellen. Dit betreft de z.g. ‘unkown’s’, in technische termen: tail-risks waarvan de kans of hoogte zich niet bij voorbaat cijfermatig laten ondervangen, of in het geheel niet onderkend zijn als een risico.
De laatste decennia en ook recentelijk zijn hiervan tal van voorbeelden aanwezig, overigens niet alleen m.b.t. financiële risico’s, echter ook ten aanzien van strategische fouten en verzekeringstechnische ontwikkelingen.

Value & Risk Management richt zich bij het risicomanagement in eerste instantie op de aanwezigheid van een aantal basiscondities, zoals:
  • commitment van de top van de organisatie: focus op het belang van een duurzame waardegroei in plaats van risicovolle korte termijn resultaten
  • capabilities: medewerkers en management beschikken over adequate kennis&vaardigheden
  • rapportages: beschikbaarheid van een reguliere cyclus van risicor- en compliance rapportages (tijdig, volledig en correct)

Black Swans